about_us_

آنچه لازم است درمورد مابدانید بدین شرح است:

ماعضواتحادیه باربری هستیم بیست سال سابقه مانشان ازسلامت واعتبارماست ماسالیانه

بیش از 100مشتری ثابت داریم که این از رعایت اصول مشتری مداریست ما

بادراختیارداشتن انواع ماشینهای باربری دراندازهای مختلف ( وانت ،نیسان وایسوزو وخاور) قادریم به هرگونه نیازشما پاسخ بدهیم ورضایت شما را تأمین نمائیم

                 
Call Now Button